Beginner 1-1b


SessionDateDayTime
112.05.2022Thursday19:00 – 20:45
17.05.2022No class
19.05.2022No class
224.05.2022Tuesday19:00 – 20:45
26.05.2022No class
331.05.2022Tuesday19:00 – 20:45
402.06.2022Thursday19:00 – 20:45
507.06.2022Tuesday19:00 – 20:45
609.06.2022Thursday19:00 – 20:45
714.06.2022Tuesday19:00 – 20:45
816.06.2022Thursday19:00 – 20:45
921.06.2022Tuesday19:00 – 20:45
1023.06.2022Thursday19:00 – 20:45