Beginner 1-1b


SessionDateDayTime
130.10.2023Monday17:00 – 18:45
201.11.2023Wednesday17:00 – 18:45
306.11.2023Monday17:00 – 18:45
408.11.2023Wednesday17:00 – 18:45
513.11.2023Monday17:00 – 18:45
15.11.2023No Class
620.11.2023Monday17:00 – 18:45
722.11.2023Wednesday17:00 – 18:45
827.11.2023Monday17:00 – 18:45
929.11.2023Wednesday17:00 – 18:45
1004.12.2023Monday17:00 – 18:45
1106.12.2023Wednesday17:00 – 18:45