Intermediate 1-1b


SessionDateDayTime
114.03.2024Thursday17:00 – 18:45
219.03.2024Tuesday17:00 – 18:45
321.03.2024Thursday17:00 – 18:45
26.03.2024No Class
28.03.2024No Class
02.04.2024No Class
404.04.2024Thursday17:00 – 18:45
509.04.2024Tuesday17:00 – 18:45
611.04.2024Thursday17:00 – 18:45
716.04.2024Tuesday17:00 – 18:45
818.04.2024Thursday17:00 – 18:45
923.04.2024Tuesday17:00 – 18:45
1025.04.2024Thursday17:00 – 18:45
1130.04.2024Tuesday17:00 – 18:45
1202.05.2024Thursday17:00 – 18:45